Ledenvergadering Supportersclub
19-01-2018


De Supportersclub houdt op maandag 19 februari 2018 haar jaarlijkse ledenvergadering.
Alle leden van de supportersclub zijn hierbij uitgenodigd.
Clubhuis DIO'30  aanvang 20.00 uur

Supportersclub DIO’30
 

Agenda jaarvergadering 19-02-2018

 

1.  Opening door de voorzitter.

2.  Notulen jaarvergadering  06-02-2017.

3.  Financieel verslag door de penningmeester.

4.  Verslag kascommissie.

 Pauze

5.  Bestuursverkiezing.

 Aftredend en herkiesbaar Rini van Son en Cor Koppers.

 Kandidaten kunnen zich aanmelden tot een uur voor de vergadering  bij Cor Koppers Tel. 06-40143790 of per e-mail cwakoppers@hotmail.com.

6.  Activiteiten 2018.

7.  Rondvraag.

8.  Sluiting