Businessclub DIO´30


De Businessclub DIO’30 gaat zijn in september zijn16e levensjaar in. 
In februari 1999 werden door enkele DIO ‘30 supporters, waaronder oud-bestuursleden de koppen bij elkaar gestoken met plannen voor een Businessclub. Na enkele maanden actief werven vond op 8 september 1999 de oprichtingsbijeenkomst plaats. 

De businessclub heeft een dagelijks bestuur met voorzitter, secretaris en penningmeester en bestuurs­leden die samen met twee commissies "Activiteiten en Werving-commissie" de basis vormen van de organisatie. Er wordt elke 2 maanden vergaderd en wanneer er activiteiten moeten worden afgestemd komt de groep eveneens bij elkaar. Periodiek vindt er afstemming plaats met het bestuur van DIO ‘30. 

De hoofddoelstelling van de businessclub is het financieel ondersteunen van DIO‘30 voor projecten binnen de vereniging die bijdrage aan een duurzame ontwikkeling van de club. In de afgelopen jaren zijn er al heel wat van deze projecten tot stand gekomen. Deze steun aan DIO ‘30 is onontbeerlijk en zeker met het oog op de komende privatisering verwacht DIO‘30 een stijging van de kosten van onderhoud aan velden en gebouwen. Een structurele grote stap die samen met DIO ‘30 en de Businessclub  DIO'30 is gemaakt  is de realisatie van de kunstgrasvelden. 

Een tweede doelstelling van de Businessclub is het bevorderen, stimuleren en uitbouwen van het zaken doen in de gemeente Druten en omgeving, het zogenaamde "Business to Business principe". 
Ten behoeve van deze tweede doelstelling wordt jaarlijks een viertal activiteiten georganiseerd. Deze activiteiten zijn uiteenlopend van aard. Bedrijfsbezoeken van de businessclubleden of daaraan gerelateerde bedrijven. Trips naar een sportief evenement, een museum, maar ook zelf sporten kan tot de activiteiten behoren. Tijdens één van die samenkomsten is er de jaar­vergadering waar we als bestuur de positie van de BC presenteren en de ontwikkelingen en plannen voorleggen. 

De verdeelsleutel voor de besteding van de lidmaat­schapgelden is 60% op projectbasis voor DIO ‘30, 35 % voor de Business to Business activiteiten en 5% voor secretariële en wervingsdoeleinden . 
De Businessclub DIO ‘30 is een gezellige club mensen van uiteenlopende bedrijven groot en klein, vooral laagdrempelig. Kortom, een club waar elke ondernemer welkom is!  Momenteel telt de Businessclub 50 leden en er is nog ruimte voor nieuwe leden. Heeft u belangstelling praat eens met Bert Martens, de voorzitter van onze club. 

De navolgende mensen maken deel uit van het bestuur en/of commissies: 

Bestuur   
Bert Martens
John van de Klok 
Jos Ruijs
Harry Kuypers
John Driessen 
Ruud Veliscek

Wervingscommissie
Harry Kuypers
Frans van den Donk

Activiteitencommissie
Jos Kuipers
Theo Reijers

Contact secretariaat 
Ruud Veliscek, Roodhekkenpas 11 6651 CZ Druten
Telnr:  0487-515991   GSM: 0610803991    
E-mai:       ruudveliscek@gmail.com 
 

businessclub.png