Stichting Voetbalsport DIO´30


In de drukbezochte algemene jaarvergadering in november 2007 werd het groene licht gegeven voor het oprichten van deze Stichting. De directe aanleiding voor de oprichting van de Stichting was de aanleg van het kunstgrasveld. Ook de nadering van de volledige privatisering van het sportcomplex met haar opstallen speelde een rol mee. Verder is het van belang dat de Stichting het verenigingsbestuur veel zorg en werk uit handen neemt. Hierdoor kan het verenigingsbestuur zich volledig richten op de sportbeoefening.

Op 1 februari 2013 is het gehele complex, dus velden en gebouwen, door de gemeente aan de Stichting overgedragen (geprivatiseerd) waarbij de gronden middels een erfpacht van 30 jaar aan de Stichting ter beschikking zijn gesteld. Voor het toekomstige onderhoud ontving de stichting eenmalig een afkoopsom van de gemeente Druten. Sindsdien stelt de Stichting het gehele complex ter beschikking aan de vv DIO’30. Hiervoor is er een uitgebreide gebruiksovereenkomst afgesloten tussen vv DIO’30 en de Stichting.

Het uit te voeren onderhoud komt  in het kort neer op de volgende zaken;
1.     Het volledige onderhoud van de 2 grasvelden en de 2 kunstgrasvelden.
2.     Het snoeien van de beplantingen en maaien van de omliggende grasstroken.
3.     Het bouwkundig onderhouden van alle gebouwen en zo nodig vernieuwen en/of uitbreiden.

Om dit allemaal te kunnen uitvoeren heeft de Stichting contacten gelegd met de andere gemeentelijke voetbalverenigingen en de Stichting Groene Grasvelden uit de gemeente Wijchen. Door deze samenwerking heeft de Stichting een marktconform meerjarig contract afgesloten met een specialistisch bedrijf. Ook voor het onderhoud van de beide kunstgrasvelden is een langdurig contract afgesloten.

Verder steunt de Stichting op een groep zeer betrokken vrijwilligers die vrijwel dagelijks aanwezig zijn en alle randwerkzaamheden uitvoeren en ook het dagelijks onderhoud aan de gebouwen voor hun rekening nemen. Zij zijn ook de aanspreekpunten op het complex.
Door bovengenoemde zaken blijft de kwaliteit gewaarborgd.

De statutaire doelstelling van de Stichting luidt; “het, mede ter ondersteuning van de lichamelijke ontwikkeling van de inwoners van Druten en Maas & Waal  in het algemeen en de leden van de voetbalvereniging DIO’30 in het bijzonder, ter beschikking stellen van materialen, faciliteiten en diensten ten behoeve van de (voetbal)sportbeoefening, alsmede het beheren van het sportcomplex De Gelenberg.”

De Stichting beoogt niet het maken van winst!  

Het bestuur van de stichting bestaat uit de oud-DIO’30 bestuursleden John van de Klok, Bert Martens en Henk Diebels. Ben Harmsen en Sander van Gelder completeren het bestuur.
Allemaal ervaren mensen die het DIO hart op de goede plaats hebben zitten. De binding met vv DIO’30 is mede gewaarborgd door  de benoemingsprocedure  van de bestuursleden van de Stichting. Nieuwe bestuursleden kunnen op voordracht van het bestuur van vv DIO’30 gekandideerd worden en vervolgens door het Stichtingsbestuur benoemd, waarbij het niet mogelijk is om tegelijkertijd in beide besturen zitting te hebben. Het Stichtingsbestuur vergadert minimaal 4 keer per jaar en legt financiële verantwoording af aan de Stichting Waarborgfonds Sport.
De penningmeesters van de Stichting en vv DIO’30 hebben enige keren per jaar gezamenlijk overleg over elkaars financiën, zodat een financieel goed en transparant beleid gevoerd kan worden.


 
stichtings bestuur 014.jpg stichtingvoetbalsport.png